Вактинча яшашга рухсат олиш сертификати

Сертификат для получения РВП

СЕРТИФИКАТНИНГ НАМУНАСИ

Сертификат для получения РВП

Сиз, Россияда анча вакт яшаб, кейин бошка мамлакатга, яъни уз Ватанингизга кетмокчимимиз? Унда Сизга Россия фукоралигини кабул килиш керак эмас.

ЛЕКИН СИЗГА ВАКТИНЧАЛИК  ЯШАШ УЧУН КЕРАК БУЛГАН СЕРТИФИКАТНИ ОЛИШИНГИЗ КЕРАК.

Россияда яшаш, ишлаш ёки вактинча ишлаш учун зарур билимларга эгалигингизни намойиш килиш учун, Сиз комплекс(хар тамонлама) имтихонни топширишингиз керак.

Сертификатни берадиган куп компаниялар бор. Аммо, бизда хаммаси жуда арзон, шунинг учун вактинча яшашнинг сертификатини биздан сотиб олиш фойдали. Пул тулаётганда бизда кушимча туловлар йук, демак, арзон булади. Бепул тайёрланиш йули хам бор, унда тайёрланишга бир кун вактингиз кетади. Бизда тестга тайёрланишингиз мумкин, ва Сиз узингиз тайёрланиш вактини тайинлайсиз.

Тестни(синовни) неча балга топширганингизни эртаси куни, кун давомида билиб олишингиз мумкин. Яъни, агардасиз тестни(синовни) бугун кечкурин топширсангиз, эртага эталаб неча балга топширганингизни билиб оласиз ва сертификатни олишга бориш мумкинлигини урганиб оласиз. Синовни топширишнинг энг ками –  саксон фоиздан иборатдир.

Сиз сертификатни жиноий компаниядан эмас, давлат намунаси турдаги компаниядан оласиз. Бу дегани: бизнинг компаниямиз давлат тамонидан тан олинган. Яъни, биз сизни пул тамондан алдамаймиз. Чунки имтихон топширишдан олдин, Сиз пулни тулашингиз керак. Яна: агарда Сиз тестни топшира олмасангиз, унда тестни  бошка вакт топширингиз мумкин. Унда, яхши чегирмалар тизими ишга тушади. Масалан, тестни кайта топширишга ярим пулини тулайсиз. Хаттоки тестнинг икки кисмини хам.

Сизга каерда мос келса, шу ерда тулашингиз мумкин. Бизда тулашингиз мумкин, агарда банкда туласангиз, унда чекни олиб келишингиз керак. Тестни топшириш учун зарур булган маълумотни вай-фай оркали туплаб олишингиз мумкин, бизда вай-фай бепул. Шу билан биргаликда, биздаги ходимларнинг диккатлигини и хурматини бахолашингиз мумкин.

Для записи на экзамен по получению сертификата оставляйте заявку на нашем сайте.

 

Алока килиш маълумотларини ёзиб куйинг.
якин орада бизнинг мутахассизлар сиз билан алока килишади.
 

Ёки ушбу телефонга кунгирок килинг: +7 (495) 969-36-39   +7 (901) 700-46-01

Ишонч телефони

Бу ишонч телефонии бепул.

Бизнинг мутахассислар, Сизнинг хамма саволларингизга кеча-кундуз доимо жавоб беришади.

+7 (800) 500-03-07

Заявка

Спасибо! Мы перезвоним вам в ближайшее время.

АДРЕС: г. Москва, 2-й Хорошевский проезд, дом 7, корпус 1, кабинет 434

Телефон: +7(968) 823-89-91

Время работы: с 9:00 - 19:00